Forfatterarkiv: admin

Viktig informasjon inn mot elgjakta

På Viltlagets årsmøte ble det vedtatt noen endringer for tildeling av dyr. Som en liten påminnelse inn mot jakta legges dette ut på hjemmesiden:

 

Viltlaget kan i tillegg tildele ekstra dyr etter søknad. Kriteriene bestemmes på årsmøtet hvert år, etter innstilling fra styret.

 

  • Kriterier vedtatt på årsmøtet 2017:
  • Lag som har skutt veldig små dyr kan etter søknad og kontroll tildeles nye dyr. Det må være grunnlag i lokal bestand for å tildele ekstra dyr.

·        «Veldig små dyr» vil være ungdyr under 90 kg. og kalv under 40 kg., samt eldre «skrapdyr».

 

  • For å nå disse målsettingene gjelder følgende:

•      Spar store produksjonskyr.

•      Hovedvekten på avskytingen i voksendyrandelen legges på små og unge dyr.

•      Fokus på uttak av de dårligste dyrene, la kraftige unge dyr få leve.

•      Hanndyruttak minimum 50 %. 

•      Okser med 5 eller flere tagger spares i 2år. 2015 og 2016Utgår (rev.2017)

•      Okser med mellom 5 og 10 tagger skal spares, men dårlige dyr tas ut. Tatt inn (rev.2017)

•      Voksen okse med mer enn 10 tagger spares til etter 10.oktober. Tatt inn (rev.2017)

 

Styret ber alle om å sette seg inn i endringene. 

 

Hilsen Styret

Viktig melding om revidering av forskrift

Mattilsynet har revidert forskriften om tiltak for å begrense spredning av skrantesjuke (CWD) hos hjortevilt. Den reviderte forskriften kan leses her; https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2016-07-11-913?q=chronic

Forskriftsendringen innebærer bl.a. at forbudet mot utsetting av saltstein og fóring av hjortevilt nå er utvidet til å gjelde hele landet. Forbudet mot utsetting av saltstein gjelder kun for steiner som legges ut etter den reviderte forskriftens ikrafttredelse 31.07.2017, men Mattilsynet anbefaler at saltsteiner utsatt før dette blir tatt inn.

Mer informasjon kan finnes på følgende side: http://www.hjortevilt.no/skrantesjuke/

Felles jaktmøte

Viltlaget inviterer til felles jaktmøte.

Dato : 14 august

Kl 19:00 

Sted: Lyngrillen

Kaffe og noe å bite i vil bli servert. Velkomne skal dere være.

Hilsen 

Styret