Møte og bestandsplan

Jaktmøte Gjerstad viltlag: tirsdag 24.august 19.00 i Gjerstad ILs klubbhus (Gamle Fiane skole) Møte med jaktledere i lagene ang. jakt – 21. 

Viltlaget har fått tildelt fri kvote på rådyr (Viltlaget forutsetter at lagene forholder seg til «malen» med 400da pr. rådyr) og 50 hjort for 2021, hvorav 13 er kalv, 16 er spissbukk, 10 er voksne   hunndyr og 11 er voksne hanndyr.

Trykk herfor å se tildeling av elg : Tildeling elg

Presentasjon jaktmøte-21

 

Bestandsplan 2021-23 for Gjerstad Viltlag forts.:

Styret har vært i kontakt med representanter for lagene i uke 15 og samlet var svarene fra disse sånn at styret i styremøte 20.04. vedtok å sende bestandsplanforslaget til kommunen til godkjenning.

Med enkelte unntak ønsket de fleste å få godkjent planen, den vi arbeidet fram til godkjenning i fjor, for å få startet på ny planperiode.

Søknaden blir sendt kommunen innen fristen, vi søker også om godkjenning av jaktområdet på nytt da det er gjort en justering av grensen i området Risør/Kragerø.

Når kommunen har godkjent planen kan styret starte jobben med å tildele videre til lagene, akkurat som tidligere år.

Det kom enkelte innspill/tilbakemeldinger i denne runden, disse tar vi med oss og ser på i det videre arbeidet. Ingen samlet «retning» på disse, men kan nevne:

-Ønske om 5-års plan

-Fleksibilitet i kvotene, kunne skyte liten stut istedenfor ku.

-Ikke holde igjen dyr på kvota.

-Henstille om mer beiteforbedrende tiltak.

-Presisere hva som er dårlige dyr.

-Fjerne tagg-begrensingen.

-Tildele mer kalv.

Bestandsplan 2021-23 for Gjerstad Viltlag

Som kjent måtte vi avlyse årsmøte og behandling av ny bestandsplan pga. corona-epidemien i fjor vår. Styret hadde ønsket å ha ordinært årsmøte i år og få vedtatt planen, i tillegg til ordinære årsmøtesaker. Dette lar seg ikke gjøre pga. situasjonen vi er i.

Styret ønsker derfor å legge ut forslaget til plan, og kontakte representanter for alle lagene for godkjenning. Deretter søker vi kommunen om godkjenning av planen.

Begrunnelsen for å gjøre det slik er følgende:

 • Planen er et resultat av flere runder med innspill og flere medlemsmøter med diskusjoner.
 • En 3-års plan gir bedre forvaltning av elgbestanden.
 • Bestandsplanen gir mer fleksibilitet for lagenes avskyting
 • Det blir også enklere å fordele kvotene til de enkelte lag.
 • Planen tar opp i seg medlemmenes ønsker om en litt annen profil på uttaket.

Prosessen blir som følger:

 • Planen legges ut på Viltlagets hjemmeside og medlemslagene informeres.
 • Styret tar kontakt med lagenes representant i uke 15 for tilbakemelding.
 • Styret sammenholder tilbakemeldingene i styremøte i uke 16.
 • Dette gir to mulige utfall:
 1. Planen anses som vedtatt i viltlaget og sendes til kommunen for godkjenning.
 2. Planen må utsettes ytterligere ett år, og vi søker om direkte tildeling ett år til.

Når godkjenning/tildeling foreligger fra kommunen, fordeler styret kvoter til lagene som tidligere.

Hvis et lag har fått ny leder send melding med tlf./e-post til 975 80 204

Styret

Se vedlagt bestandsplan: Bestandsplan_2021-2023

VIKTIG INFO!!! Ingen hjortebukk og hinn igjen på kvota

Voksen bukk kvota og hinn er skutt. Bare kalv og spissbukk igjen.

Jmf.tildelingsvedtak:

I henhold til Forskrift om forvaltning av hjortevilt, § 18, tildeles Gjerstad Viltlag
følgende kvote på hjort: Totalt 37 dyr, hvorav 10 er kalv, 12 er
spissbukk, 7 er voksne hunndyr og 8+1 (ekstra tildeling) er voksne hanndyr.