Bestandsplan 2021-23 for Gjerstad Viltlag forts.:

Styret har vært i kontakt med representanter for lagene i uke 15 og samlet var svarene fra disse sånn at styret i styremøte 20.04. vedtok å sende bestandsplanforslaget til kommunen til godkjenning.

Med enkelte unntak ønsket de fleste å få godkjent planen, den vi arbeidet fram til godkjenning i fjor, for å få startet på ny planperiode.

Søknaden blir sendt kommunen innen fristen, vi søker også om godkjenning av jaktområdet på nytt da det er gjort en justering av grensen i området Risør/Kragerø.

Når kommunen har godkjent planen kan styret starte jobben med å tildele videre til lagene, akkurat som tidligere år.

Det kom enkelte innspill/tilbakemeldinger i denne runden, disse tar vi med oss og ser på i det videre arbeidet. Ingen samlet «retning» på disse, men kan nevne:

-Ønske om 5-års plan

-Fleksibilitet i kvotene, kunne skyte liten stut istedenfor ku.

-Ikke holde igjen dyr på kvota.

-Henstille om mer beiteforbedrende tiltak.

-Presisere hva som er dårlige dyr.

-Fjerne tagg-begrensingen.

-Tildele mer kalv.

Bestandsplan 2021-23 for Gjerstad Viltlag

Som kjent måtte vi avlyse årsmøte og behandling av ny bestandsplan pga. corona-epidemien i fjor vår. Styret hadde ønsket å ha ordinært årsmøte i år og få vedtatt planen, i tillegg til ordinære årsmøtesaker. Dette lar seg ikke gjøre pga. situasjonen vi er i.

Styret ønsker derfor å legge ut forslaget til plan, og kontakte representanter for alle lagene for godkjenning. Deretter søker vi kommunen om godkjenning av planen.

Begrunnelsen for å gjøre det slik er følgende:

 • Planen er et resultat av flere runder med innspill og flere medlemsmøter med diskusjoner.
 • En 3-års plan gir bedre forvaltning av elgbestanden.
 • Bestandsplanen gir mer fleksibilitet for lagenes avskyting
 • Det blir også enklere å fordele kvotene til de enkelte lag.
 • Planen tar opp i seg medlemmenes ønsker om en litt annen profil på uttaket.

Prosessen blir som følger:

 • Planen legges ut på Viltlagets hjemmeside og medlemslagene informeres.
 • Styret tar kontakt med lagenes representant i uke 15 for tilbakemelding.
 • Styret sammenholder tilbakemeldingene i styremøte i uke 16.
 • Dette gir to mulige utfall:
 1. Planen anses som vedtatt i viltlaget og sendes til kommunen for godkjenning.
 2. Planen må utsettes ytterligere ett år, og vi søker om direkte tildeling ett år til.

Når godkjenning/tildeling foreligger fra kommunen, fordeler styret kvoter til lagene som tidligere.

Hvis et lag har fått ny leder send melding med tlf./e-post til 975 80 204

Styret

Se vedlagt bestandsplan: Bestandsplan_2021-2023

VIKTIG INFO!!! Ingen hjortebukk og hinn igjen på kvota

Voksen bukk kvota og hinn er skutt. Bare kalv og spissbukk igjen.

Jmf.tildelingsvedtak:

I henhold til Forskrift om forvaltning av hjortevilt, § 18, tildeles Gjerstad Viltlag
følgende kvote på hjort: Totalt 37 dyr, hvorav 10 er kalv, 12 er
spissbukk, 7 er voksne hunndyr og 8+1 (ekstra tildeling) er voksne hanndyr.