Forfatterarkiv: admin

Oppfordring til hundeeiere om å være særlig varsomme når båndtvang oppheves fra 21. august pga svekket hjortevilt etter sommerens tørke

Til aktuelle hundemiljøer, viltansvarlige i Agderkommunene og media på Agder

Fylkesmannen har mottatt henvendelse fra folk som nå opplever å se små avkom av hjortevilt etter en ekstrem tørkesommer. Vi har tidligere registrert at tørre og varme somre gir langt lavere vekter på elgkalver enn kjølige og fuktige, så vi tror dette dessverre er realiteten i år med ekstrem tørke. Når den generelle båndtvangen på hund oppheves 21. august vil vi derfor på det sterkeste oppfordre hundeeiere til å vise særlig hensyn grunnet den ekstraordinære situasjonen vi opplever i år. Fylkesmannen har på bakgrunn av dette i dag lagt ut følgende oppslag på sine nettsider: https://www.fylkesmannen.no/Aust–og-Vest-Agder/Miljo-og-klima/Viltforvaltning/den-generelle-bandtvangen-oppheves-21.-august–men-naturen-er-sarlig-sarbar-i-ar/

Vi håper dere kan bidra til å formidle dette budskapet.

På forhånd takk!

Vennlig hilsen


Tor Punsvik
 
seniorrådgiver / viltforvalter
Miljøvernavdelingen
Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder
Tlf: 38 17 62 08    Mob: 906 19 471

Informasjon fra viltlaget

Som informert på møtet mandag 13.08.18 skal disse informere/kontaktes.

 

Ved felling av elg og hjort skal Gro Eskeland kontaktes for oppdatering av hjemmesiden. Hun har telefonnummer 922 58 934. Informasjonen kan gjerne sendes på sms.

 

Ved sporing av skadevilt utover en dag må Kjell Trygve Grunnsvoll (tlf 415 69 959) eller Frank Moland (tlf 974 18 507) kontaktes, for å informere og avklaring av den videre utvikling. Husk at dersom grenser til nabojaktlag, eller storvald, passeres må disse informeres om det. Det er sporingsplikt, men det må være kommunikasjon mellom lagene/storvaldene når passering skjer.

 

Dersom det oppdages døde dyr i terrenget er det fallviltgruppa som skal kontaktes. Den består av Harald Lunden (tlf 408 26 608), Arnt Georg Skeibok (tlf 994 13 030) og Kjetil Eskeland (tlf 458 69 270). Konakt en av disse og de vil ta en beslutning rundt hva som skal gjøres videre rundt prøvetaking.

 

Husk å vær raskt ute med registrering på www.settogskutt.no når det felles dyr. Da vil dere få raskt svar på resultatet av de innsendte prøvene på skrantesyke. Mattilsynet legger ut prøveresultatet direkte på det enkelte falldyret dersom det er innmeldt. 

Jaktmøte 13.august på Lyngrillen

Det arrangeres et jaktmøte på Lyngrillen den 13. august klokka 1830.

Dette er et felles møte for alle grunneierlag/jaktlag i Gjerstad og Risør.

På møtet får vi besøk av Faun og Mattilsynet. En viktig grunn til at de deltar, er at Gjerstad og Risør er trukket ut som tilfeldige kommuner hvor det skal foretas prøvetaking på spesifikke dyr i årets jakt med hensyn til cwd/skrantesjuke. De skal orientere om hvordan jaktlagene skal ta prøver, hvilke dyr som skal prøvetas m.m.

Faun vil i tillegg orientere rundt de årlige anbefalinger som gis på kvoter og forvaltning av hjort og elg.

Gjerstad og Risør Viltlag vil foreta sine egne møter umiddelbart etter fellesmøtet.

Endringer/justeringer i tildelt kvote 2018

Til jaktlag som ønsker å søke om endringer/justeringer i tildelt kvote

Årsmøtet vedtok at jaktlag kan søke om justeringer i tildelt kvote for jakta 2018. De jaktlagene som ønsker å søke om justering må sende søknad om justering gjennom storvaldet de hører inn under. Det betyr at alle storvaldene må sende søknadene samlet til behandling i styret, etter at storvaldene selv har sett alle søknadene fra sine jaktlag under et. Søknadsfrist er satt til 15. mai og styret vil behandle søknadene i møte den 29. mai. Storvaldet og jaktlag vil få en tilbakemelding på utfallet av søknaden i etterkant.

Styret.

Ekstraordinær tillatelse – sporkjøring for hjortevilt

På grunn av store snømengder, vil kommunen åpne for at to til tre fra hvert grunneierlag kan bidra med å kjøre spor for hjortevilt. Dersom du kan bidra, må du sende inn søknad som vil bli hastebehandlet. Tillatelsen gjelder til og med søndag 18. mars.

Trykk på linken nedenfor for mer informasjon og søknad til kommunen

Gjerstad kommune ekstraordinær tillatelse