Retningslinjer utvidet jakttid.

Fylkesmannens myndighet til å fastsette forskrift om utvidelse eller innskrenking av
jakttida for elg og hjort, grågås, stripegås og kanadagås. Retningslinjer fra Direktoratet
for naturforvaltning.

Les mer:  Retningslinjer utvidet jakttid.