Medlems INFO

Til  medlemmene i  viltlaget.

Tida har flydd så alt for fort siden årsmøte, men her skal dere få en oversikt over det som er vedtatt og det som dere må evt. justere vedr. elgjakt/forvaltning av elgstammen i Gjerstad Viltlag sitt område.
Årsmøte vedtok nye avskytningstall for elg for 2007-2008 med en nedgang på gj.snitt 24 %.-se vedlegg. – Justert tildeling 2007-2008 . Fellingsresultatet for 2004-2006 viser fine tall i forhold til plan. -se tabell Fellingsres 2004-2005-2006. Østs. storv. og ST/Ø storv. har noe høye tall for stut -over 50% og må være noe mer restrektiv på felling av hanndyr. De lag som har over 100 % felling skyldes tildeling av ekstra dyr ved felling av små dyr  de første år av planperioden. Styret tror den reduksjon vi nå foretar vil kunne gi en stabil stamme fremover hvis jaktlagene er nøye med og ta ut riktige dyr. Vurder så langt som mulig stammen på bakgrunn av sett elg skjema og registreringer forøvrig før jakta  i hvert enkelt jaktområde. Det er antall fødte kalver pr år  som danner grunnlaget for stammen i vårt område. Iflg. merkeprosjektet på Vegårshei er elgene i vårt område svært stasjonære…………….

Fylkesmannen i Aust Agder har langsiktig mål for den offentlige elgforvaltningen:

Innen år 2012 skal Aust Agder ha en sunn og bærekraftig elgstamme med gjennomsnittlig slaktevekter på kalv på 55 kg og gjennomsnittlig slaktevekter på 1 1/2 åringene på minst  120 kg. Gjennomsnittsvekt beregnes av slaktevekter i perioden 2009 – 2011.
Delmål for 2007:
– 2007 skal sikre at elgstammen i AA reduseres med minst 5 % i fylke som helhet og innenfor den enkelte region.
– Jaktuttaket innenfor den enkelte kommune og region må gjennomføres med vekt på lokal tilpasning.
– Jaktuttaket i 2007 skal bidra til at de beste produksjonsdyra inngår i vinterstammen. Andelen tunge kyr (over 180 kg slaktevekt) i jaktuttaket skal holdes under 25% av det samlede uttak av kyr to år og eldere.
– Ku/okse forholdet i sett elg anbefales stabilisert innenfor 1,5 : 1 til 2,0 : 1 i AA.

Gjerstad Viltlag registrerer Fylkesmannens mål, men ut fra våre registreringer og tall fra avskyting og sett elg mener vi at våre tiltak for å prøve og stabilisere stammen på et nivå som ligger på omtrent dagens nivå er det riktige for vårt område. Ved mer gjevnlig beiteregistreringer vil vi få tall for hvordan beitegrunnlaget for elgen er og blir fremover.

Hjort tildeles som for 2006.Jaktlagene/områdene som må/bør  samarbeide om fellingsløyvene på bakgrunn av areal bak hvert fellingasløyve som er 10.000 daa bør ha en kontaktperson for rapportering ved felling. Hjorteløyvene tildeles som frie dyr, men Viltlaget vil følge med avskytingen og kan pålegge  felling av bestemt type dyr for og oppnå riktig avskyting. – se  vedlegg Hjort fordeling 2007.

Det nye styret for 2007 har følgende sammensetning:Leder Nils Olav Sunde, Nestleder Helge Røed, Sekreter Svein Erik Fone, styremedlemmer Arne Gunnerud og Olav Trydal, varamenn Jacob Haugen og Olav Homme.

Styret har vedtatt å gi kr 1.000,- i tilskudd til opparbeiding av viltåker innen viltlagets område. Medlemmer må søke viltlaget om tilskuddet og oppgi sted og litt om planen med  viltåkeren.

Styret har gitt Helge Røed  i oppdrag og  snakke  med Terje Asdal for å få han med  å  registrere 10 stk. elgbeiteflater innen viltlagets område i 2007. Det blir gitt en godtgjørelse pr flate for dette oppdraget.

Videre har Gjerstad Viltlag fått oversendt via Gjerstad kom. brev vedr. prosjekt hare på Sørlandet der alle elgjaktlag i Aust – og Vest Agder er bedt om innsamling av selvdøde harer til undersøkelse på Veterinærinstitutet. – se vedlegg.

Se forøvrig på http://www.viltlaget.no/

God sommer fra styret i Viltlaget !

Nils Olav

Fellingsres 2004-2005-2006.xls

Justert tildeling for 2007-2008.doc

HJORT fordeling 2007

Forprosjekt Hare på Sørlandet