Kategoriarkiv: Hjortjakt

Viktig melding vedrørende hjortejakta 2018

 

Det er nå skutt 21 av totalt 37 tildelte hjort i Gjerstad Viltlag 2018. Her er oversikten over hvor mange type dyr som gjenstår å felle ut ifra tildelingen.

Bukk                     :               1 dyr gjenstår å felle

Spissbukk           :               5 dyr gjenstår å felle

Hinn                      :               2 dyr gjenstår å felle

Kalv                       :               8 dyr gjenstår å felle

Alle som feller dyr må nå være raske med å få meldt inntil viltlaget, slik at restkvoten blir oppdatert på hjemmesiden. Vi ber alle følge med på oppdateringene før dere reiser ut på jakt.

Det er foreløpig ikke gjort noe vedtak om å henstille noen jaktlag til å avslutte jakt på hjort. Dersom det blir gjort vedtak om dette vil den enkelte jaktleder bli kontaktet.

Dette til informasjon. 

Hjort som er merket

Hjorten er på trekk i jakttida

 

34 GPS-merka hjort i Agder og Telemark har sendt mer enn 100 000 meldinger om sine posisjoner. Hjorteforsker Erling Meisingset i NIBIO analyserer dette materialet i disse dager og kan allerede nå legge fram ny kunnskap om den voksende hjortebestanden i landsdelen. 

-Nesten alle dyra i Agder og Telemark har faste vinter og sommerområder som de trekker mellom. Enkelte av dyra tilbakelegger betydelige avstander mellom de ulike sesongene, men gjennomsnittet er 30 km i luftlinje. Høsttrekket skjer nesten utelukkende i jakttiden og særlig hjortebukkene gjør da store «turneer» på veien hjem til vinterområdet.

-Hjortejakt er stadig mer populært i Agder og det er en utfordring for den lokale forvaltningen at noen grunneiere fostrer hjorten om vinteren og andre om sommeren, mens det til dels er en tredje gruppe som nyter godt av jakta.

-Sørhjortprosjektet viser at det er behov for samarbeid på tvers av kommuner og gjeldende elgvald for å kunne forvalte en felles hjortebestand. Dette vil sluttrapporten omhandle og gi konkrete råd om.

Sluttrapporten kommer ut på vårparten i 2019 og det vil bli fylkesvise seminar om resultatene fra prosjektet.

Sørhjort oppfordrer ellers til at gjenværende dyr med GPS halsbånd blir felt, gjerne i løpet av jakta i år. I tillegg ønsker viltansvarlig i kommunen inn GPS halsbånd, slaktevekt og underkjeve fra alle felte merka dyr, også for de som har mistet halsbånda, men fortsatt har øremerke. 

Vedlegger bilde av en merket hjort og et av prosjektleder Erling Meisingset under merking av en hjort.

 

 

 

 

 

Hjortejakt skutt 2018

Gjerstad Viltlag har i 2018 fått tildelt 37 hjort.

HUSK å ta prøve av dyr fra 2 år og eldre, Prøvetaking ligger på YX Egdalen. Hent et sett til hvert jaktlag.

Se gjerne informasjonsvideo hvordan dette gjøres:

https://www.youtube.com/watch?v=JoeQZZDTI68

Hver felt hjort skal umiddelbart meldes fra til:

Gro Eskeland på mobil/sms 9225 8934

Nr Type Vekt Hvor
 1  Spissbukk  49 kg  Vevstad jaktlag, John Sigbjørn Haugebo
 2  Hinn  45 kg  Brokeland/Gryting jaktlag, Olav Martin Dalen
 3  4 tagger  65 kg  Sunde/Tveit, Poul Andre Pettersen
 4  Spissbukk  40 kg  Aakre/Ytre Kroken Jaktlag, Jens Tore Aakre
 5  6 tagger  70 kg  Aakre/Ytre Kroken Jaktlag, Jens Tore Aakre
 6  Spissbukk 49,5kg  Mo jaktlag, Erik Henriksen
 7 6 tagger  75 kg  Mo jaktlag, Erik Henriksen
 8  Spissbukk 39 kg Østerholtsheia, Terje Jensen
 9  Hinn 60 kg  Anders Skorstøl
10  Kalv 28 kg  Anders Skorstøl
11 11 tagger 95 kg  Sunde og Tveit jaktlag, Jon Ivar Christensen
12  Spissbukk 60 kg  Sunde og Tveit jaktlag, Olav Østerholt
13 6 tagger 57 kg  Østerholt jaktlag, Svein reiersen
14  Hind 1 1/2år 40 kg  Vestøl jaktlag, skytter Øystein Oland
15  Spissbukk  55 kg  Aasbø jaktlag, skytter Jon Inge Øybekk
16  9 tagger  110 kg  Vestøl jaktlag, Per Gunvald Haugen
17  Hind  71 kg  Trydal
18 Kalv, hunn  30 kg  Vik, skytter Arnt Ivar Sørensen
19  Hind  kg  Eskeland
20  4 tagger  65 kg  Sunde/Tveit jaktlag. Skytter: Tore Flaten
21  Spissbukk 48 kg  Vik, skytter Alf Jonny
22
23  kg
24 kg

Hjortejakta 2016, Husk rapporteringen

Det mangler fremdeles noen rapporter, for 18 dyr. Vil valdanansvarlig hjelpe til slik at dette blir utført. Vi viser til Forskriftsfestet rapportplikt og i I Hjorteviltforskriften § 25 står det at valdansvarlig skal levere fellingsrapport til kommunen 14 dager etter endt jakt. Kommunen skal videre rapportere fellingsresultatet til SSB via Hjorteviltregisteret. Levering av fellingsrapport er altså forskriftsfestet og er uavhengig av registret sett elg og sett hjort skjema.

Bruk gjerne «settogskutt» skjema på nett.

Følgende har rapportert: Fostveit/Haugland, Fone, Apland/Kveim, Trydal, Vevstad, Uvdalen A og Holte/Røed/Eikeland.

http://settogskutt.no/

På forhånd takk for hjelpen.

Årets hjortejakt 2016

Hjortejakta

I hht vedtak fra Gjerstad kommune angående kvoter på rådyr, bever og hjort. Kvoten for hjort på 8 voksne hanndyr er nå nådd. Det er med dette stopp for videre felling av voksne hanndyr. Følgende dyr igjen: 8 spissbukk, 1 voksen hunndyr, 2 kalver.

Hjortejakta 2016

Hjortejakta 2016

Vi har d.d passert 21 felt hjort.

Som tidligere opplyst så har viltlaget signalisert at en vil vurdere videre avskyting når de 20 første ble felt.

Viltlaget viderefører dagens praksis.

Dette er gjort på grunnlag av at felte dyr er på et relativt stort geografisk område og en forsvarlig avskyting på type dyr.

Dette vil bli fulgt opp fortløpende, hold dere oppdatert på vår hjemmeside.

Husk umiddelbart å melde fra om felt dyr.

 

Årets Hjorte Jakt

Årets Hjorte jakt

Gjerstad Viltlag ønsker å videreføre tidligere års praksis angående årets Hjorte jakt. Gjerstad Viltlag har for 2016 fått tildelt 37 hjort. Det tildeles kun frie dyr på det første 20 hjort som felles. Her er det «førstemann til mølla» prinsippet som gjelder. Grunneierlagene/storvaldene kan selv bestemme hvordan hjortejakta disponeres internt i lagene. Styret henstiller til at jaktlagene ser på tildeling fordelt på sonene og at dette hensyntas.

Når de første første 20 hjortene er felt, vil styre i viltlaget gjøre fortløpende vurdering på hvilke dyr som kan skytes.

Hver felt hjort skal umiddelbart meldes fra til: 

Lars Holte på mobil/sms 975 26 105

Trond Inge Haugen på mobil/sms 916 71 526

Kvoter

Henstilling Skytbare Hjort

 

Tildeling Hjort 2016

Gjerstad viltlag har blitt oppfordret til å gjøre noe med praksisen sin vedrørende tildeling av hjort til jaktlaga.

Tildelinga fra Gjerstad Kommuner er på 37 dyr.
Vi har sett på hva Jaktlaga/storvalda har skutt de siste fem åra.

Ut i fra dette har vi fordelt 30 av 37 løyver ut til storvalda.

Viltlaget har delt område i tre soner, ( øvrebygda, østsida og vestasida vassdraget.)
Innen sonene må jaktlaga tilstrebe å få til ønsket avskyting med hensyn til alders og kjønnsfordeling.
Det vil med andre ord innen sonene være først til mølla som gjelder på for eksempel bukkekvota.

Det er bare to storvald som får ei redusert tildeling i forhold til hva de har skutt de siste fem åra.

 

Har du spørsmål, ring gjerne på: 975 26 105

Tildeling Hjort 2016

Årets hjortejakt 2017

Gjerstad Viltlag har i 2017 fått tildelt 37 hjort.

 

Hver felt hjort skal umiddelbart meldes fra til: 

Anna M Hovdekleiv på mobil/sms 911 55 355

 

Nr Type Vekt Hvor Bilde
 1    Hunn Kalv 19 kg   Ytre Kroken jaktlag, skytter Jens Tore Aakre  

 2  

 Bukk – 12 tagger 90 kg 

 Vik jaktlag, skytter Alf Jonny

 

 3   Spissbukk  58 kg   Ulltveit jaktlag, skytter Harald Lunden  
 4   Spissbukk  55 kg   Gryting/Brokeland jaktlag, skytter Olav Martin Dalen  
 5  Bukk – 8 tagger 80 kg   Moe jaktlag, skytter Arne Ellefsen  
 6  Fjorårs kolle 40 kg  Statskog, skytter Tom Henry Valle  
 7 Spissbukk  ?  kg Sunde/Tveit jaktlag, skytter Jon Ivar Christensen  
 8  Spissbukk 49 kg Skorstøl Jaktlag, skytter Anders Skorstøl  
 9 Hunn kalv 31 kg Øygarden Jaktalag, skytter Trond Stigen  
10 Bukk 65 kg Lunden Jaktlag  
11 Spissbukk 55 kg Vevstad Jaktlag  
12 Bukk – 10 tagger 82 kg Sunde/Tveit Jaktlag, Olav Henning Bråten  
13 Hann kalv 27 kg Østerholt Jaktlag, Skytter Nils Harald Reiersen  
14 Bukk – 11 tagger  107 kg Mo Jaktlag, Skytter Ove Gjernes  
15   Kalv  30 kg  Eskeland Jaktlag  
16 Spissbukk 50 kg Østerholt Jaktlag, skytter Rune Øygarden  
17 Fjorårs kolle 45 kg Røed og Eikeland Jaktlag  
18 Hind ? kg Eskeland Jaktlag  
19 Hind ? kg Eskeland Jaktlag  
20 Hind ? kg Eskeland Jaktlag  
21 Kalv ? kg Eskeland Jaktlag  
22 12 tagger  89 kg Mo Jaktlag, skytter Erik Henriksen  
23 Bukk 10 tagger 95 kg Vevstad Jaktlag, Hallvard Tore Lyngstøl  
24 Hind 60 kg Trydal Jaktlag