Årsmøte 2008 – 31. mars kl. 19

Gjerstad Viltlag innkaller medlemmene til årsmøte  på Cinderella mandag 31.mars kl 19.00.

Styret ber om at  medlemslagene informerer grunneierene i sine respektive områder om at årsmøte er åpent for alle grunneiere i viltlagets område.Saksliste:

Sak 1. Godkjenne innkallingen.

Sak 2. Velge møteleder.

Sak 3. Velge 2 personer til og skrive under protokollen

Sak 4. Behandle styrets årsmelding, regnskap, arbeidsplan og budsjett.

Sak 5. Behandle styrets forslag til bestandsplan for elg – plan for 2007 og 2008.

Sak 6. Behandle styrets forslag til fordeling av årets kvoter.

Elg:

-fordeling  for 2007-2008 legges til grunn med føringer fra styret som legges frem  på årsmøte.

Hjort:

– styret forslår at viltlaget søker kommunen om felles kvote, som tidligere år, og  legger frem forslag til fordeling på årsmøte

Sak 7. Behandle innkomne saker.

– Utvide jakttiden på hjort til 23.12.

Sak 8. Valg.

Innkalling og areal oversikt

Viltlagets arbeidsplan 2008

 

For Styret
Nils Olav Sunde