Vedtak om kvotejakt på gaupe i region 2 Sør-Norge i 2012

Rovviltnemnda i region 2 Sør-Norge fattet vedtak om kvotejakt på gaupe for 2012 i møte 1. desember 2011. Vedlagt følger vedtaksbrev med vedlegg.

 

Vedtaket kan påklages til Miljøverndepartementet innen tre uker etter mottakelsen, men sendes via nemnda.

 

 For mer informasjon : http://www.rovviltportalen.no/