Sporkjøring for vilt

I samråd med kommunen ber viltlaget om at alle lagene vurderer behov for sporkjøring for å lette situasjonen for hjortevilt.

Jmf. «Forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag» §3.pkt.i

så kan en utføre «transport i forbindelse med kommunalt organiserte akuttiltak for å redusere påkjørselsrisiko for elg og annet hjortevilt ved vei eller jernbane.»

Dette må likevel skje i forståelse med grunneiere i de ulike områdene.

Det presiseres at de som skal kjøre tenker gjennom at de ikke lager ledelinjer inn mot trafikkfarlige punkt.

Det er konferert med SNO slik at vi setter tidsperiode til og med tirsdag til uka, i denne omgang.

Styret