Årsmøte 12.mai 2016 kl 18.00

Årsmøte i Gjerstad Viltlag avholdes torsdag 12.mai kl 18.00 i kommunestyresalen i Gjerstad (Aluestaua).

 

Siden årsmøte avholdes etter fristen satt i vedtektene setter frist for innkomne saker til 1.mai.

Saker kan sendes til styret@viltlaget.no

 

Til opplysning står det i vedtektene.

§ 6. Årsmøte

Ordinært årsmøte skal holdes innen 1. april hvert år.

Bare årsmøteutsendingene fra medlemmene har stemmerett på årsmøtet. Alle grunneiere som har jaktrett kan delta på årsmøte. Bare grunneiere eller den som ved fullmakt forvalter grunneierinteressene, kan stille som kandidat til styreverv.

Årsmøtet innkalles av styret.

Saker som medlemmene ønsker behandlet på årsmøtet må være innkommet til styret innen 1. mars.

Innkalling til årsmøtet skal skje skriftlig til medlemmene minst tre uker før årsmøtet. Saksliste skal vedlegges innkallingen.