Gjerstad Kommune opphever vedtaket om ekstraordinær båndtvang

Fastsettelse av forskrift om oppheving av forskrift om ekstraordinær båndtvang, Gjerstad kommune, Aust-Agder

Vurderinger
De siste ukene har vært preget av mildvær og det har også kommet betydelig mengder regn. Dette har bidratt til at snøforholdene har endret seg vesentlig og gjort at framkommeligheten til viltet har blitt bedre.
Hundelovens § 6, tredje ledd sier at ekstraordinær båndtvang må opphøre straks forholdene tilsier det.
Det er utvilsomt fortsatt tungt for viltet å foreta forflytninger i deler av kommunen. Løse hunder kan derfor fortsatt utgjøre en trussel for viltet i en sårbar situasjon. Det er ikke unormalt at viltet er i dårlig kondisjon på denne årstida og at det er en del snø i kommunen. Vi kan heller ikke se at det er grunnlag for å videreføre ekstraordinær båndtvang i deler av kommunen. Med de forhold som nå råder kan vi ikke se at det foreligger lovlig adgang til å opprettholde den ekstraordinære båndtvangen av hensyn til viltet i kommunen.

Konklusjon
Gjerstad kommune opphever den ekstraordinære båndtvangen med umiddelbar virkning(fra og med 11. mars 2014). Dette gjøres med å fastsette opphevingsforskrift (se under) som blir kunngjort på kommunens hjemmeside og i Norsk lovtidend. Hjemmelen for opphevingsforskriften er hundelovens § 6.

Forskrift om oppheving av forskrift om ekstraordinær båndtvang, Gjerstad kommune, Aust-Agder

Hjemmel: Fastsatt av Gjerstad kommune 11. mars 2014 med hjemmel i lov 4. juli 2003 nr. 74 om hundehold (hundeloven) § 6, tredje ledd.

Forskrift av 28. januar 2014 om ekstraordinær båndtvang, Gjerstad kommune, Aust-Agder oppheves fra og med 11. mars 2014.